window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-TME3E7X4M7'); (function(w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.defer = true; j.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-NXTRP8H');
Regulamin sklepu

Definicje

 

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Michał Puciński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8791531441, REGON 871617341.

Nabywca – Osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę poprzez zakup usług i towarów przy pomocy Serwisu Internetowego lub osobiście oraz osoba na rzecz której dokonano nabycia usługi.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Serwis Internetowy – System rezerwacji i sprzedaży usług i towarów prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem url https://737flight.pl.

Umowa – Umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Usługa – Symulacja lotów odwzorowująca zachowanie prawdziwego samolotu przy użyciu Symulatora Lotów.

Miejsce Świadczenia Usług – Lokal, w którym jest prowadzona działalność przez Sprzedawcę, znajdujący się przy ul. Bema 73/89, 87-100 Toruń.

Symulator Lotów –  Urządzenie składające się z odwzorowanego kokpitu samolotu oraz systemu wizyjnego, służące do prowadzenia symulacji lotów odwzorowujących zachowanie prawdziwego samolotu.

Operator Płatności – Blue Media, umożliwiający dokonanie płatności przez Nabywcę podczas zakupu usług i towarów w Serwisie Internetowym.

Rezerwacja – Sposób zakupu Usługi polegający na wskazaniu przez nabywcę z góry określonego terminu realizacji Usługi.

Voucher – Dokument uprawniający do realizacji Usługi w terminie wskazanym jako okres ważności, przy czym podstawą realizacji Usługi jest podanie numeru Vouchera oraz wybranie terminu jego realizacji, który nie będzie późniejszy niż termin ważności.

Regulamin – Niniejszy Regulamin wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

 

Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do rezerwacji i zakupu usług i towarów pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, oferowanych w Serwisie Internetowym.

Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu.

Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego są realizowane w Miejscu Świadczenia Usług.

Każdorazowe odwiedziny Serwisu Internetowego oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu.

 

Zawarcie i realizacja umowy

 

 1. Sposoby zawarcia umowy:
  1. Umowa może być zawarta przez użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług.
  2. Zawarcie Umowy w Serwisie Internetowym wymaga podania przez Nabywcę jego następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
  3. Nabywca poprzez zawarcie Umowy dokonuje zakupu jednego z dwóch sposobów realizacji Usługi:
  4. Rezerwacji polegającej na wskazaniu w Serwisie Internetowym określonego terminu realizacji Usługi obejmującego datę i godzinę,
  5. Vouchera polegającego na zakupie dokumentu uprawniającego do realizacji Usługi najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności.
 2. Etapy zawierania umowy:
  1. Rezerwacja:
  2. Nabywca dokonuje wyboru rodzaju Usługi.
  3. Nabywca dokonuje wyboru terminu realizacji Usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług pośród dostępnych terminów.
  4. Nabywca podaje swoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon) w celu zawarcia Umowy i dokonania rezerwacji terminu.
  5. Nabywca dokonuje płatności z góry za wybraną Usługę za pośrednictwem Operatora Płatności, a w przypadku zakupu osobistego bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
  6. Po potwierdzeniu dokonania płatności, Nabywca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej.
  7. Voucher:
   1. Nabywca dokonuje wyboru rodzaju Usługi.
   2. Nabywca podaje swoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon) w celu zawarcia Umowy.
   3. Nabywca dokonuje płatności z góry za Voucher na wybraną Usługę za pośrednictwem Operatora Płatności, a w przypadku zakupu osobistego bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
   4. Po potwierdzeniu dokonania płatności, Nabywca otrzymuje Voucher w formie elektronicznej (plik PDF) za pośrednictwem e-maila lub w formie papierowej w przypadku zakupu bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
   5. Umowa zakupu Rezerwacji lub Vouchera zostaje zawarta w chwili potwierdzenia dokonania płatności.
  8. Płatność:
   1. Wszystkie ceny w Serwisie Internetowym są podane w polskich złotych i są kwotami brutto (uwzględniają podatek VAT).
   2. Nabywca zobowiązuje się do uregulowania opłaty w ciągu 1 godziny od momentu dokonania zakupu. Chwilą dokonania płatności jest  informacja o jej wpłynięciu za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie Internetowym kanałów płatności lub uregulowanie należności w Miejscu Świadczenia Usług.
   3. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania płatności przez Sprzedawcę. Nabywca otrzyma za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy i jej warunków. Sprzedawca prowadzi ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Nabywca może zgłosić żądanie wystawienia faktury, które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie i otrzymanie faktury elektronicznej doręczanej za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wystawienie faktury będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy nabywca podał numer NIP przed zawarciem Umowy.
   4. Brak uiszczenia opłaty w przewidzianym terminie spowoduje anulowanie dokonanej transakcji.
   5. Nabywca może złożyć reklamację na anulowanie transakcji w terminie 6 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z informacją o jej anulowaniu. W tym celu Nabywca jest zobowiązany przesłać potwierdzenie płatności na adres e-mail udostępniony w Serwisie Internetowym. Sprzedawca rozpozna reklamację do końca dnia roboczego następującego po dniu złożenia reklamacji. Reklamacje złożone po terminie lub niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.
   6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy realizację Umowy w terminie wynikającym z Rezerwacji, o ile termin ten wciąż pozostaje do dyspozycji. Jeżeli termin pierwotnej Rezerwacji nie jest dostępny, Sprzedawca i Nabywca uzgodnią nowy termin realizacji Umowy.
   7. Kwota uiszczona przez Nabywcę z przekroczeniem terminu wskazanego w punkcie 2 lit. d ppkt i Regulaminu będzie mogła być rozliczona w celu dokonania opłaty przy następnej transakcji.
 3. Realizacja umowy:
  1. Sprzedawca realizuje Umowy w Miejscu Świadczenia Usług.
  2. Umowy są realizowane w terminach i na warunkach w nich zawartych, w szczególności w zakresie rodzaju i długości Rezerwacji lub Vouchera, w tym okresu jego ważności.
  3. Nabywca jest zobowiązany przybyć do Miejsca Świadczenia Usług najpóźniej na 10 minut przed wynikającym z Umowy terminem
  4. Nabywca jest zobowiązany okazać dowód tożsamości. Rozpoczęcie korzystania z Usługi oznacza wyrażenie zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę. Na żądanie Sprzedawcy, Nabywca lub Korzystający jest zobowiązany podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę.
  5. Nabywca może wskazać osobę trzecią (dalej jako „Korzystający”) do realizacji uprawnień wynikających z zawartej Umowy, wówczas Korzystający powinien wykonać obowiązki wynikające z niniejszego pkt 3 Regulaminu.
  6. Jeżeli Korzystający jest niepełnoletni lub nie dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych i składania oświadczeń woli, wówczas konieczne jest złożenie przez jego przedstawiciela ustawowego w Miejscu Świadczenia Usług oświadczenia o wyrażeniu zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Symulatora Lotów przez osobę pozostającą pod jego opieką.
  7. Brak spełnienia wymagań wskazanych w pkt 3 lit. c – f Regulaminu jest podstawą odmowy realizacji Usługi przez Sprzedawcę.
  8. Nabywca może dokonać zmiany rezerwacji nie później niż na 24 godziny przed terminem realizacji Umowy. W takiej sytuacji zostanie wskazany nowy termin realizacji Umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty dodatkowej za zmianę terminu rezerwacji, w wysokości wskazanej w Serwisie Internetowym.
 4. Realizacja vouchera:
  1. W przypadku wcześniejszego zakupu Vouchera i uiszczenia za niego opłaty za pośrednictwem Operatora Płatności lub w Miejscu Świadczenia Usług, Nabywca dokonuje rezerwacji terminu wykonania Umowy przez Sprzedawcę za pod numerem telefonu 536-737-737 lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług. Nabywca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej.
  2. Termin realizacji Vouchera wskazany przez Nabywcę lub Korzystającego nie może być późniejszy niż ostatni dzień okresu jego ważności.
  3. W przypadku braku wykorzystania Vouchera w okresie ważności, Nabywca lub Korzystający tracą możliwość realizacji Usługi. Brak wykorzystania Vouchera nie jest podstawą żądania zwrotu uiszczonej zapłaty, z uwagi na pozostawanie Sprzedawcy w gotowości do realizacji Usługi przez cały okres ważności Vouchera.
  4. Do realizacji Voucherów stosuje się odpowiednio pkt 3 niniejszego rozdziału Regulaminu.
 5. Odstąpienie od umowy
  1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży produktu zakupionego w Serwisie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
  2. Prawo odstąpienia w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przysługuje Konsumentowi także w przypadku zakupu Rezerwacji lub Vouchera bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
  3. Bieg terminu do odstąpieniu od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można złożyć poprzez jego wysłanie na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: [email protected]. W celu złożenia oświadczenia można skorzystać z formularza dostępnego TUTAJ.
  5. W razie uznania odstąpienia od Umowy za skutecznie złożone, umowę uważa się za niezawartą. Zwrot uiszczonych przez Konsumenta płatności nastąpi w terminie 14 dni od odstąpienia w sposób, w jaki została uiszczona płatność.
  6. Nie można odstąpić od Umowy, jeśli Usługa została wykonana przed odstąpieniem.
 6. Reklamacje
  1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru lub usługi, Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego regulujące uprawnienia z tytułu rękojmi.
  2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie jej na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: [email protected].
  3. Nabywca powinien w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, swoje dane kontaktowe oraz żądanie w związku z wadą towaru lub usługi.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłaszanej reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie uważa się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
 7. Wymagania techniczne
  1. Do korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest korzystanie z urządzenia końcowego, które spełnia następujące warunki:
   1. posiada dostęp do internetu,
   2. posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron www z włączoną obsługą plików cookies.
 8. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy, że:
   1. Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych zwanych dalej danymi, jest firma Michał Puciński ul. Paproci 5c, 87-134 Stary Toruń, NIP: 8791531441
   2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
   3. Przekazanie tych danych jest  konieczne do zrealizowania usługi
   4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług i sprzedaży towarów oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane związane z marketingiem i promocją są przetwarzana na podstawie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust . 1 lit. a, b, c oraz f RODO.
   5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, jednak z uwzględnieniem przepisów wymagających przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej przez co najmniej 5 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, są one przechowywane przez okres, na jaki zgoda została udzielona lub do jej wycofania.
   6. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. Rozporządzeniem.
   7. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. Rozporządzeniem.
   8. Podanie danych osobowych przez Nabywców jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usług. Sprzedawca przetwarza dane osobowe jedynie w celu zawarcia i realizacji usług, a w przypadku wyrażenia zgody także w celach marketingowych.
   9. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi i są aktualne
   10. Jeżeli Nabywca wybierze sposób płatności za pomocą Operatora Płatności, to wyraża tym samym zgodę na przekazanie jego danych osobowych Operatorowi Płatności, w zakresie niezbędnym dla zrealizowania tej usługi.
   11. W przypadku wskazania przez Nabywcę osoby trzeciej jako Korzystającego, Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tej osoby na udostępnienie Sprzedawcy jej danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy.
   12. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani nie wykorzystuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane przez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, zamieszczając datę ostatniej modyfikacji.
  3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Miejscu Świadczenia Usług oraz w Serwisie Internetowym.